SAMBUTAN

Selamat datang di
http://460033.blogspot.com
SARANA INTERAKTIF BERBAGI! http://460033.blogspot.com sangat mengharap sumbangan berbagai artikel dari para Pembaca yang budiman. Kesempurnaan hanyalah milik-Nya makadariitu http://460033.blogspot.com sangat mengharap kritik dan saran dari Pembaca. Rachmat W. P.

Jumat, 07 Januari 2011

Panatacara Upacara Kirab Temanten (3)

Panatacara Upacara Kirab Temanten (3)

Sesampunipun dipun dindakaken kirab kanarendran, taksih wonten kirab kasatriyan nggih meniko temanten kekalih gantos busana lajeng sumarak wonten ing sasana palenggahan.
Panyandra sang suba manggala mapag kirabing temanten
Padhang hanarawang sumilak ppiyak katon hangilak-ilak marga agung kang tumuju dhumateng sasana rinengga. Ana sesotya coplok saking ngembanan, lumampah mabukuh yayah prayitneng kewuh, ngrememeng kaya lintang Bimasakti hanyuwak tutuking naga, lah punika ta warnanira kang ndaweg hanawung kridha, angayahi gati kinarya Suba Manggala ya Manggala Suba. Mangkana wus kekalung puspita rinonce, mila sigra madeg esthining driya, lenging cipta arsa mboyong sang pindha narendra tedhak mring panti busana.
Sinten ta asmane priya jatmika kang kepareng nyangkul jejibahan agung menika, sayekti tan sanes panjenenganipun adhimas ……………………………
Dhasar pideksa sarwa sambada, maksih mudha tumaruna wimbuh hambeg susila hanoraga, tandang tanduke prasaja tur ngresepake, grapyak semanak marang sapa wae, prasaja busanane, prasaja uripe, luhur bebudene. Katitik saking solah bawa, ebahing sarira liringing netra, ukeling asta, tumapaking pada ngidak wirama, kapracihna bilih Sang Suba Manggala satuhu lebda ing budya.
Tindakira kadherekaken satriya sakembaran, kembar dedege, kembar baguse, kembar busanane lamun cinandra pindha jambe sinigar, ingguh punika ta warnanira Talang Pati, Manggalayuda ya Pratiwa Manggalasuba.
Sumambunging wuri, barisane para kenya Srikandhining praja Nuswantara. Busanane sarwa edi, solah bawane merak ati, eseme ndudut ati, kedheping netra ngrujit ati. Lumampah jejer kalih-kalih salajur sisih, gandhes luwes wiragane, susila patrape, hangujiwat eseme, pindha ngawe-awe para kang ana sandhinge.
Laju lampahe Risang Manggala Suba, samangke sampun prapta unggyaning kang tinuju, mila lajeng suka sasmita mring sekaring pawiwahan, gya jengkar saking palenggahan manjing pepengkeran.
Panyandra Kirab Kasatriyan, saged dipundut wonten :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Komentar Anda, sumbangsih Blog saya...